Photo by Margot RICHARD on Unsplash

“Dynamic Config&Secret Management” çözümümüzü en basit haliyle hatırlatmak gerekirse, ekiplerin uygulamalarının sahip olduğu sensitive ve non-sensitive konfigürasyonlarını bir dosyaya çıkartmak ve bu dosyayı, değerlerin değişimine uygun şekilde güncel tutmak diyebiliriz. Eğer bu konudaki çözümümüzle ilgili yazıları henüz okumadıysanız sırasıyla aşağıdaki linkteki yazılara göz atmanızı tavsiye ederim. 😊

developer-guy

I do mostly Go, Kubernetes, and cloud-native stuff ⛵️🐰🐳

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store